I Chronicles 2

以色列的儿子是流便、西缅、利未、犹大、以萨迦、西布伦、
Ουτοι ειναι οι υιοι του Ισραηλ Ρουβην, Συμεων, Λευι και Ιουδας, Ισσαχαρ και Ζαβουλων,
但、约瑟、便雅悯、拿弗他利、迦得、亚设。
Δαν, Ιωσηφ και Βενιαμιν, Νεφθαλι, Γαδ, και Ασηρ.
犹大的儿子是珥、俄南、示拉,这三人是迦南人书亚女儿所生的。犹大的长子珥在耶和华眼中看为恶,耶和华就使他死了。
Υιοι του Ιουδα, Ηρ και Αυναν και Σηλα τρεις εγεννηθησαν εις αυτον εκ της θυγατρος του Σουα της Χαναανιτιδος. Ητο δε ο Ηρ, ο πρωτοτοκος του Ιουδα, πονηρος ενωπιον του Κυριου και εθανατωσεν αυτον.
犹大的儿妇她玛给犹大生法勒斯和谢拉。犹大共有五个儿子。
Και Θαμαρ, η νυμφη αυτου, εγεννησεν εις αυτον τον Φαρες και τον Ζαρα. Παντες οι υιοι του Ιουδα ησαν πεντε.
法勒斯的儿子是希斯崙、哈母勒。
Υιοι του Φαρες, Εσρων και Αμουλ.
谢拉的儿子是心利、以探、希幔、甲各、大拉【即达大】,共五人。
Και υιοι του Ζαρα, Ζιμβρι και Εθαν και Αιμαν και Χαλχολ και Δαρα παντες πεντε.
迦米的儿子是亚干,这亚干在当灭的物上犯了罪,连累了以色列人。
Και υιοι του Χαρμι, Αχαρ, ο ταραξας τον Ισραηλ, οστις εκαμε παραβασιν εις το αναθεμα.
以探的儿子是亚撒利雅。
Και υιοι του Εθαν, Αζαριας.
希斯崙所生的儿子是耶拉篾、兰、基路拜。
Υιοι δε του Εσρων, οι γεννηθεντες εις αυτον, Ιεραμεηλ και Αραμ και Χαλεβ.
兰生亚米拿达;亚米拿达生拿顺。拿顺作犹大人的首领。
Και Αραμ εγεννησε τον Αμμιναδαβ, και Αμμιναδαβ εγεννησε τον Ναασσων, τον αρχοντα των υιων Ιουδα.
拿顺生撒门;撒门生波阿斯;
Και Ναασσων εγεννησε τον Σαλμα, και Σαλμα εγεννησε τον Βοοζ,
波阿斯生俄备得;俄备得生耶西;
και Βοοζ εγεννησε τον Ωβηδ, και Ωβηδ εγεννησε τον Ιεσσαι
耶西生长子以利押,次子亚比拿达,三子示米亚【即沙玛,见撒上十六章九节】,
και Ιεσσαι εγεννησεν Ελιαβ τον πρωτοτοκον αυτου και Αβιναδαβ τον δευτερον και Σαμμα τον τριτον,
四子拿坦业,五子拉代,
Ναθαναηλ τον τεταρτον, Ραδδαι τον πεμπτον,
六子阿鲜,七子大卫。
Οσεμ τον εκτον, Δαβιδ τον εβδομον.
他们的姊妹是洗鲁雅和亚比该。洗鲁雅的儿子是亚比筛、约押、亚撒黑,共三人。
Και αδελφαι αυτων ησαν Σερουια και Αβιγαια. Και υιοι της Σερουιας, Αβισαι και Ιωαβ και Ασαηλ, τρεις.
亚比该生亚玛撒;亚玛撒的父亲是以实玛利人益帖。
Η δε Αβιγαια εγεννησε τον Αμασα και πατηρ του Αμασα ητο Ιεθερ ο Ισμαηλιτης.
希斯崙的儿子迦勒娶阿苏巴和耶略为妻,阿苏巴的儿子是耶设、朔罢、押墩。
Και Χαλεβ ο υιος του Εσρων εγεννησεν υιους εκ της Αζουβα της γυναικος αυτου και εκ της Ιεριωθ και οι υιοι αυτης ησαν Ιεσερ και Σωβαβ και Αρδων.
阿苏巴死了,迦勒又娶以法她,生了户珥。
Αποθανουσης δε της Αζουβα, ο Χαλεβ ελαβεν εις εαυτον την Εφραθ, ητις εγεννησεν εις αυτον τον Ωρ.
户珥生乌利;乌利生比撒列。
Και Ωρ εγεννησε τον Ουρι, και ο Ουρι εγεννησε τον Βεζελεηλ.
希斯崙正六十岁娶了基列父亲玛吉的女儿,与她同房;玛吉的女儿生了西割;
Και μετα ταυτα εισηλθεν ο Εσρων προς την θυγατερα του Μαχειρ πατρος του Γαλααδ και ουτος ελαβεν αυτην ηλικιας ων εξηκοντα ετων και εγεννησεν εις αυτον τον Σεγουβ.
西割生睚珥。睚珥在基列地有二十三个城邑。
Και Σεγουβ εγεννησε τον Ιαειρ, οστις ειχεν εικοσιτρεις πολεις εν τη γη Γαλααδ.
后来基述人和亚兰人夺了睚珥的城邑,并基纳和其乡村,共六十个。这都是基列父亲玛吉之子的。
Και ελαβεν εξ αυτων Γεσσουρ και Αραμ τας κωμας Ιαειρ, την Καιναθ και τας κωμας αυτης, εξηκοντα πολεις. Πασαι αυται ησαν των υιων του Μαχειρ, πατρος του Γαλααδ.
希斯崙在迦勒以法他死后,他的妻亚比雅给他生了亚施户;亚施户是提哥亚的父亲。
Και αφου απεθανεν ο Εσρων Χαλεβ−εφραθα, Αβια η γυνη του Εσρων εγεννησεν εις αυτον Ασχωρ τον πατερα του Θεκουε.
希斯崙的长子耶拉篾生长子兰,又生布拿、阿连、阿鲜、亚希雅。
Και οι υιοι του Ιεραμεηλ, πρωτοτοκου του Εσρων, ησαν Αραμ ο πρωτοτοκος, και Βουνα και Ορεν και Οσεμ και Αχια.
耶拉篾又娶一妻名叫亚她拉,是阿南的母亲。
Ο Ιεραμεηλ ελαβε και αλλην γυναικα, της οποιας το ονομα ητο Αταρα αυτη ητο μητηρ του Ωναμ.
耶拉篾长子兰的儿子是玛斯、雅悯、以结。
Και οι υιοι του Αραμ, πρωτοτοκου του Ιεραμεηλ, ησαν Μαας και Ιαμειν και Εκερ.
阿南的儿子是沙买、雅大。沙买的儿子是拿答、亚比述。
Και οι υιοι του Ωναμ ησαν Σαμμαι και Ιαδαε. Και οι υιοι του Σαμμαι, Ναδαβ και Αβισουρ.
亚比述的妻名叫亚比孩,亚比孩给他生了亚办和摩利。
Και το ονομα της γυναικος του Αβισουρ ητο Αβιχαιλ, και εγεννησεν εις αυτον τον Ααβαν και τον Μωληδ.
拿答的儿子是西列、亚遍;西列死了没有儿子。
Και οι υιοι του Ναδαβ ησαν Σελεδ και Απφαιμ απεθανε δε ο Σελεδ ατεκνος.
亚遍的儿子是以示;以示的儿子是示珊;示珊的儿子是亚来。
Και οι υιοι του Απφαιμ, Ιεσει. Και οι υιοι του Ιεσει, Σησαν. Και οι υιοι του Σησαν, Ααλαι.
沙买兄弟雅大的儿子是益帖、约拿单;益帖死了没有儿子。
Και οι υιοι του Ιαδαε, αδελφου του Σαμμαι, Ιεθερ και Ιωναθαν απεθανε δε ο Ιεθερ ατεκνος.
约拿单的儿子是比勒、撒萨。这都是耶拉篾的子孙。
Και οι υιοι του Ιωναθαν, Φαλεθ και Ζαζα ουτοι ησαν οι υιοι του Ιεραμεηλ.
示珊没有儿子,只有女儿。示珊有一个仆人名叫耶哈,是埃及人。
Ο δε Σησαν δεν ειχεν υιους, αλλα θυγατερας. Και ειχεν ο Σησαν δουλον Αιγυπτιον, ονομαζομενον Ιαραα
示珊将女儿给了仆人耶哈为妻,给他生了亚太。
και εδωκεν ο Σησαν την θυγατερα αυτου εις τον Ιαραα, τον δουλον αυτου, εις γυναικα και εγεννησεν εις αυτον τον Ατθαι.
亚太生拿单;拿单生撒拔;
Και Ατθαι εγεννησε τον Ναθαν, και Ναθαν εγεννησε τον Ζαβαδ,
撒拔生以弗拉;以弗拉生俄备得;
και Ζαβαδ εγεννησε τον Εφλαλ, και Εφλαλ εγεννησε τον Ωβηδ,
俄备得生耶户;耶户生亚撒利雅;
και Ωβηδ εγεννησε τον Ιηου, και Ιηου εγεννησε τον Αζαριαν,
亚撒利雅生希利斯;希利斯生以利亚萨;
και Αζαριας εγεννησε τον Χελης, και Χελης εγεννησε τον Ελεασα,
以利亚萨生西斯买;西斯买生沙龙;
και Ελεασα εγεννησε τον Σισαμαι, και Σισαμαι εγεννησε τον Σαλλουμ,
沙龙生耶加米雅;耶加米雅生以利沙玛。
και Σαλλουμ εγεννησε τον Ιεκαμιαν, και Ιεκαμιας εγεννησε τον Ελισαμα.
耶拉篾兄弟迦勒的长子米沙,是西弗之祖玛利沙的儿子,是希伯崙之祖。
Οι δε υιοι του Χαλεβ, αδελφου του Ιεραμεηλ, ησαν Μησα ο πρωτοτοκος αυτου, οστις ητο ο πατηρ του Ζιφ και οι υιοι του Μαρησα, πατρος του Χεβρων.
希伯崙的儿子是可拉、他普亚、利肯、示玛。
Και οι υιοι του Χεβρων, Κορε και Θαπφουα και Ρεκεμ και Σεμα.
示玛生拉含,是约干之祖。利肯生沙买。
Και ο Σεμα εγεννησε τον Ρααμ, πατερα του Ιορκοαμ και ο Ρεκεμ εγεννησε τον Σαμμαι.
沙买的儿子是玛云;玛云是伯‧夙之祖。
Και ο υιος του Σαμμαι ητο Μαων ο δε Μαων ητο πατηρ Βαιθ−σουρ.
迦勒的妾以法生哈兰、摩撒、迦谢;哈兰生迦卸。
Και η Γεφα, παλλακη του Χαλεβ, εγεννησε τον Χαρραν, και τον Μοσα, και τον Γαζεζ. Και Χαρραν εγεννησε τον Γαζεζ.
〈雅代的儿子是利健、约坦、基珊、毗力、以法、沙亚弗。〉
Και οι υιοι του Ιαδαι, Ρεγεμ και Ιωθαμ και Γησαν και Φελετ και Γεφα και Σαγαφ.
迦勒的妾玛迦生示别、特哈拿,
Η Μααχα, παλλακη του Χαλεβ, εγεννησε τον Σεβερ και τον Θιρχανα.
又生麦玛拿之祖沙亚弗、抹比拿和基比亚之祖示法。迦勒的女儿是押撒。
Εγεννησεν ετι τον Σαγαφ πατερα Μαδμαννα, τον Σεβα πατερα Μαχβηνα και πατερα Γαβαα η θυγατηρ δε του Χαλεβ ητο η Αχσα.
迦勒的子孙就是以法她的长子、户珥的儿子,记在下面:基列‧耶琳之祖朔巴,
Ουτοι ησαν οι υιοι του Χαλεβ, υιου του Ωρ, πρωτοτοκου της Εφραθα Σωβαλ ο πατηρ Κιριαθ−ιαρειμ,
伯利恒之祖萨玛,伯迦得之祖哈勒。
Σαλμα ο πατηρ Βηθλεεμ, Αρεφ ο πατηρ Βαιθ−γαδερ.
基列‧耶琳之祖朔巴的子孙是哈罗以和一半米努哈人【即玛拿哈人】。
Και εις τον Σωβαλ τον πατερα Κιριαθ−ιαρειμ εγειναν υιοι, ο Αροε και Ασει−αμενουχωθ.
基列‧耶琳的诸族是以帖人、布特人、舒玛人、密来人,又从这些族中生出琐拉人和以实陶人来。
Και αι συγγενειαι Κιριαθ−ιαρειμ ησαν οι Ιεθριται και οι Φουθιται και οι Σουμαθιται και οι Μισραιται. Εκ τουτων εξηλθον οι Σαραθαιοι και οι Εσθαωλαιοι.
萨玛的子孙是伯利恒人、尼陀法人、亚他绿‧伯‧约押人、一半玛拿哈人、琐利人,
Οι υιοι του Σαλμα, Βηθλεεμ και οι Νετωφαθιται, Αταρωθ του οικου Ιωαβ και οι Ζωριται, το ημισυ των Μαναχαθιτων,
和住雅比斯众文士家的特拉人、示米押人、苏甲人。这都是基尼人利甲家之祖哈末所生的。
και αι συγγενειαι των γραμματεων, των κατοικουντων εν Ιαβης, οι Θιραθιται, οι Σιμεαθιται και οι Σουχαθιται. Ουτοι ειναι οι Κεναιοι, οι εξελθοντες εκ του Αιμαθ, πατρος του οικου Ρηχαβ.