Matthew 20

因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工,
Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard.
和工人讲定一天一钱银子,就打发他们进葡萄园去。
En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard.
约在巳初出去,看见市上还有闲站的人,
En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt.
就对他们说:你们也进葡萄园去,所当给的,我必给你们。他们也进去了。
En hij zeide tot dezelve: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen.
约在午正和申初又出去,也是这样行。
Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks.
约在酉初出去,看见还有人站在那里,就问他们说:你们为什么整天在这里闲站呢?
En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehelen dag ledig?
他们说:因为没有人雇我们。他说:你们也进葡萄园去。
Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen.
到了晚上,园主对管事的说:叫工人都来,给他们工钱,从后来的起,到先来的为止。
Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards, tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten.
约在酉初雇的人来了,各人得了一钱银子。
En als zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.
及至那先雇的来了,他们以为必要多得;谁知也是各得一钱。
En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.
他们得了,就埋怨家主说:
En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes,
我们整天劳苦受热,那后来的只做了一小时,你竟叫他们和我们一样吗?
Zeggende: Deze laatsten hebben maar een uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben.
家主回答其中的一人说:朋友,我不亏负你,你与我讲定的不是一钱银子吗?
Doch hij, antwoordende, zeide tot een van hen: Vriend! ik doe u geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning?
拿你的走吧!我给那后来的和给你一样,这是我愿意的。
Neem het uwe en ga heen. Ik wil dezen laatsten ook geven, gelijk als u.
我的东西难道不可随我的意思用吗?因为我作好人,你就红了眼吗?
Of is het mij niet geoorloofd, te doen met het mijne, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?
这样,那在后的,将要在前;在前的,将要在后了。(有古卷在此有:因为被召的人多,选上的人少。)
Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
耶稣上耶路撒冷去的时候,在路上把十二个门徒带到一边,对他们说:
En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op den weg, en zeide tot hen:
看哪,我们上耶路撒冷去,人子要被交给祭司长和文士。他们要定他死罪,
Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen;
又交给外邦人,将他戏弄,鞭打,钉在十字架上;第三日他要复活。
En zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.
那时,西庇太儿子的母亲同他两个儿子上前来拜耶稣,求他一件事。
Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeüs tot Hem met haar zonen, Hem aanbiddende, en begerende wat van Hem.
耶稣说:你要什么呢?她说:愿你叫我这两个儿子在你国里,一个坐在你右边,一个坐在你左边。
En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot Uw rechter- en de ander tot Uw linker hand in Uw Koninkrijk.
耶稣回答说:你们不知道所求的是什么;我将要喝的杯,你们能喝么?他们说:我们能。
Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.
耶稣说:我所喝的杯,你们必要喝;只是坐在我的左右,不是我可以赐的,乃是我父为谁预备的,就赐给谁。
En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader.
那十个门徒听见,就恼怒他们弟兄二人。
En als de andere tien dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders.
耶稣叫了他们来,说:你们知道外邦人有君王为主治理他们,有大臣操权管束他们。
En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen.
只是在你们中间,不可这样;你们中间谁愿为大,就必作你们的用人;
Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar;
谁愿为首,就必作你们的仆人。
En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.
正如人子来,不是要受人的服事,乃是要服事人,并且要舍命,作多人的赎价。
Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
他们出耶利哥的时候,有极多的人跟随他。
En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd.
有两个瞎子坐在路旁,听说是耶稣经过,就喊著说:主啊,大卫的子孙,可怜我们吧!
En ziet, twee blinden, zittende aan den weg, als zij hoorden, dat Jezus voorbijging, riepen, zeggende: Heere, Gij Zone Davids! ontferm U onzer.
众人责备他们,不许他们作声;他们却越发喊著说:主啊,大卫的子孙,可怜我们吧!
En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden; maar zij riepen te meer, zeggende: Ontferm U onzer, Heere, Gij Zone Davids!
耶稣就站住,叫他们来,说:要我为你们做什么?
En Jezus, stil staande, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doe?
他们说:主啊,要我们的眼睛能看见!
Zij zeiden tot Hem: Heere! dat onze ogen geopend worden.
耶稣就动了慈心,把他们的眼睛一摸,他们立刻看见,就跟从了耶稣。
En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan; en terstond werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.