Titus 1

 神的仆人,耶稣基督的使徒保罗,凭著 神选民的信心与敬虔真理的知识,
Pavel, služebník Boží, apoštol pak Ježíše Krista, podle víry vyvolených Božích a známosti pravdy, kteráž jest podle zbožnosti,
盼望那无谎言的 神在万古之先所应许的永生,
K naději života věčného, kterýž zaslíbil před časy věků ten, jenž nikdy neklamá, Bůh, zjevil pak časy svými,
到了日期,借著传扬的工夫把他的道显明了;这传扬的责任是按著 神我们救主的命令交托了我。
Totiž to slovo své, skrze kázání mně svěřené, podle zřízení Spasitele našeho Boha, Titovi, vlastnímu synu u víře obecné:
现在写信给提多,就是照著我们共信之道作我真儿子的。愿恩惠、平安从父 神和我们的救主基督耶稣归与你!
Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Pána Jezukrista Spasitele našeho.
我从前留你在克里特,是要你将那没有办完的事都办整齐了,又照我所吩咐你的,在各城设立长老。
Z té příčiny zanechal jsem tebe v Krétě, abys to, čehož tam ještě potřebí, spravil a ustanovil po městech starší, jakož i já při tobě jsem zřídil:
若有无可指责的人,只作一个妇人的丈夫,儿女也是信主的,没有人告他们是放荡不服约束的,就可以设立。
Jest-li kdo bez úhony, jedné manželky muž, dítky maje věřící, na kteréž by nemohlo touženo býti, že by byli bujní, anebo nepoddaní.
监督既是 神的管家,必须无可指责,不任性,不暴躁,不因酒滋事,不打人,不贪无义之财;
Neboť biskup má býti bez úhony, jako Boží šafář, ne svémyslný, ne hněvivý, ne pijan vína, ne bijce, ne žádostivý mrzkého zisku,
乐意接待远人,好善,庄重,公平,圣洁自持;
Ale přívětivý k hostem, dobrotivý, opatrný, spravedlivý, svatý, zdrželivý,
坚守所教真实的道理,就能将纯正的教训劝化人,又能把争辩的人驳倒了。
Pilně se přídržící věrné řeči v učení Božím, aby mohl i napomínati učením zdravým, i ty, kteříž odpírají, přemáhati.
因为有许多人不服约束,说虚空话欺哄人;那奉割礼的更是这样。
Neboť jsou mnozí nepoddaní, marnomluvní, i svůdcové myslí lidských, zvláště ti, jenž jsou z obřízky.
这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财,将不该教导的教导人,败坏人的全家。
Jimž musejí ústa zacpána býti; kteříž celé domy převracejí, učíce neslušným věcem, pro mrzký zisk.
有克里特人中的一个本地先知说:克里特人常说谎话,乃是恶兽又馋又懒。
Řekl jeden z nich, vlastní jejich prorok, že Kretenští jsou vždycky lháři, zlá hovada, břicha lenivá.
这个见证是真的。所以,你要严严的责备他们,使他们在真道上纯全无疵,
Svědectví to pravé jest. A protož tresciž je přísně, ať jsou zdraví u víře,
不听犹太人荒渺的言语和离弃真道之人的诫命。
Nešetříce Židovských básní, a přikázání lidí těch, jenž se odvracují od pravdy.
在洁净的人,凡物都洁净;在污秽不信的人,什么都不洁净,连心地和天良也都污秽了。
Všecko zajisté čisté jest čistým, poskvrněným pak a nevěřícím nic není čistého, ale poskvrněná jest i mysl jejich i svědomí.
他们说是认识 神,行事却和他相背;本是可憎恶的,是悖逆的,在各样善事上是可废弃的。
Vypravují o tom, že Boha znají, ale skutky svými toho zapírají, ohavní jsouce, a nepoddaní, a ke všelikému skutku dobrému nehodní.