Psalms 77

(亚萨的诗,照耶杜顿的作法,交与伶长。)我要向 神发声呼求;我向 神发声,他必留心听我。
Přednímu kantoru z potomků Jedutunových, s Azafem, žalm.
我在患难之日寻求主;我在夜间不住地举手祷告;我的心不肯受安慰。
Hlas můj k Bohu, když volám, hlas můj k Bohu, aby ucha naklonil ke mně.
我想念 神,就烦躁不安;我沉吟悲伤,心便发昏。(细拉)
V den ssoužení svého Pána hledal jsem, v noci ruce své rozprostíral jsem bez přestání, a nedala se potěšiti duše má.
你叫我不能闭眼;我烦乱不安,甚至不能说话。
Na Boha zpomínal jsem a kormoutil se, přemyšloval jsem, a úzkostmi svírán byl duch můj. Sélah.
我追想古时之日,上古之年。
Zdržoval jsi oči mé, aby bděly; potřín jsem byl, aniž jsem mluviti mohl.
我想起我夜间的歌曲,扪心自问;我心里也仔细省察。
I přicházeli mi na pamět dnové předešlí, a léta dávní.
难道主要永远丢弃我,不再施恩吗?
Rozpomínal jsem se v noci na zpěvy své, v srdci svém přemyšloval jsem, a zpytoval to duch můj, pravě:
难道他的慈爱永远穷尽,他的应许世世废弃吗?
Zdali na věky zažene Bůh? Nikdy-liž již více lásky neukáže?
难道 神忘记开恩,因发怒就止住他的慈悲吗?(细拉)
Zdali do konce přestane milosrdenství jeho? A konec vezme slovo od pokolení až do pokolení?
我便说:这是我的懦弱,但我要追念至高者显出右手之年代。
Zdali se zapomněl smilovávati Bůh silný? Zdaž zadržel v hněvě milosrdenství svá? Sélah.
我要提说耶和华所行的;我要记念你古时的奇事。
I řekl jsem: Toť jest má smrt. Ale učiníť proměnu pravice Nejvyššího.
我也要思想你的经营,默念你的作为。
Rozpomínati se budu na skutky Hospodinovy, a připomínati sobě divné činy tvé, od starodávna.
 神啊,你的作为是洁净的;有何 神大如 神呢?
A přemyšlovati o všelikém díle tvém, a o skutcích tvých mluviti.
你是行奇事的 神;你曾在列邦中彰显你的能力。
Bože, svatá jest cesta tvá. Kdo jest silný, veliký, jako Bůh?
你曾用你的膀臂赎了你的民,就是雅各和约瑟的子孙。(细拉)
Ty jsi ten Bůh silný, jenž činíš divné věci; uvedl jsi v známost mezi národy sílu svou.
 神啊,诸水见你,一见就都惊惶;深渊也都战抖。
Vysvobodil jsi ramenem lid svůj, syny Jákobovy a Jozefovy. Sélah.
云中倒出水来;天空发出响声;你的箭也飞行四方。
Vidělyť jsou tě vody, Bože, viděly tě vody, a zstrašily se; pohnuly se také i hlubiny.
你的雷声在旋风中;电光照亮世界;大地战抖震动。
Vydali povodně oblakové, vydala hřmot nebesa, ano i kameníčko tvé skákalo.
你的道在海中;你的路在大水中;你的脚踪无人知道。
Vznělo hřímání tvé po obloze, blýskání osvěcovalo okršlek zemský, pohybovala se a třásla země.
你曾借摩西和亚伦的手引导你的百姓,好像羊群一般。
Skrze moře byla cesta tvá, a stezky tvé skrze vody veliké, a však šlepějí tvých nebylo znáti. [ (Psalms 77:21) Vedl jsi jako stádo lid svůj skrze Mojžíše a Arona. ]