Matthew 17

过了六天,耶稣带著彼得、雅各,和雅各的兄弟约翰,暗暗的上了高山,
A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana bratra jeho, i uvedl je na horu vysokou soukromí,
就在他们面前变了形像,脸面明亮如日头,衣裳洁白如光。
A proměnil se před nimi. I zastkvěla se tvář jeho jako slunce, a roucho jeho učiněno bílé jako světlo.
忽然,有摩西、以利亚向他们显现,同耶稣说话。
A aj, ukázali se jim Mojžíš a Eliáš, rozmlouvající s ním.
彼得对耶稣说:主啊,我们在这里真好!你若愿意,我就在这里搭三座棚,一座为你,一座为摩西,一座为以利亚。
A odpověděv Petr, řekl Ježíšovi: Pane, dobré jest nám tuto býti. Chceš-li, udělejme tuto tři stánky, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.
说话之间,忽然有一朵光明的云彩遮盖他们,且有声音从云彩里出来,说:这是我的爱子,我所喜悦的。你们要听他!
Když pak on ještě mluvil, aj, oblak světlý zastínil je. A aj, zavzněl hlas z oblaku řkoucí: Toto jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo, toho poslouchejte.
门徒听见,就俯伏在地,极其害怕。
To uslyšavše učedlníci, padli na tváři své a báli se velmi.
耶稣进前来,摸他们,说:起来,不要害怕!
A přistoupiv Ježíš, dotekl se jich, řka jim: Vstaňte, nebojte se.
他们举目不见一人,只见耶稣在那里。
A pozdvihše očí svých, žádného neviděli, než samého Ježíše.
下山的时候,耶稣吩咐他们说:人子还没有从死里复活,你们不要将所看见的告诉人。
Když pak sstupovali s hory, přikázal jim Ježíš, řka: Žádnému nepravte tohoto vidění, dokudž by Syn člověka nevstal z mrtvých.
门徒问耶稣说:文士为什么说以利亚必须先来?
I otázali se ho učedlníci jeho, řkouce: Což to pak zákoníci praví, že má Eliáš prve přijíti?
耶稣回答说:以利亚固然先来,并要复兴万事;
A Ježíš odpovídaje, řekl jim: Eliáš zajisté přijde prve a napraví všecky věci.
只是我告诉你们,以利亚已经来了,人却不认识他,竟任意待他。人子也将要这样受他们的害。
Ale pravím vám, že Eliáš již přišel, avšak nepoznali ho, ale učinili mu, což chtěli. Takť i Syn člověka trpěti bude od nich.
门徒这才明白耶稣所说的是指著施洗的约翰。
Tedy srozuměli učedlníci, že jim to praví o Janovi Křtiteli.
耶稣和门徒到了众人那里,有一个人来见耶稣,跪下,说:
A když přišli k zástupu, přistoupil k němu člověk jeden, a poklekl před ním na kolena,
主啊,怜悯我的儿子。他害癫痫的病很苦,屡次跌在火里,屡次跌在水里。
A řekl: Pane, smiluj se nad synem mým, nebo náměsičník jest, a bídně se trápí. Často zajisté padá do ohně a častokrát do vody.
我带他到你门徒那里,他们却不能医治他。
I přivedl jsem ho učedlníkům tvým, ale nemohli ho uzdraviti.
耶稣说:嗳!这又不信又悖谬的世代啊,我在你们这里要到几时呢?我忍耐你们要到几时呢?把他带到我这里来吧!
Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Ó národe nevěrný a převrácený, dokud budu s vámi? Dokudž vás trpěti budu? Přiveďte jej sem ke mně.
耶稣斥责那鬼,鬼就出来;从此孩子就痊癒了。
I pohrozil jemu Ježíš. I vyšlo od něho ďábelství a uzdraven jest mládenec v tu hodinu.
门徒暗暗的到耶稣跟前,说:我们为什么不能赶出那鬼呢?
Tedy přistoupivše učedlníci k Ježíšovi soukromí, řekli jemu: Proč jsme my ho nemohli vyvrci?
耶稣说:是因你们的信心小。我实在告诉你们,你们若有信心,像一粒芥菜种,就是对这座山说:你从这边挪到那边。它也必挪去;并且你们没有一件不能做的事了。
Řekl jim Ježíš: Pro nevěru vaši. Amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této: Jdi odsud tam, a půjde, a nebudeť vám nic nemožného.
至于这一类的鬼,若不祷告、禁食,他就不出来(或作:不能赶他出来)。
Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.
他们还住在加利利的时候,耶稣对门徒说:人子将要被交在人手里。
A když byli v Galileji, řekl jim Ježíš: Syn člověka bude zrazen v ruce lidí bezbožných.
他们要杀害他,第三日他要复活。门徒就大大的忧愁。
A zabijíť jej, a třetího dne z mrtvých vstane. I zarmoutili se náramně.
到了迦百农,有收丁税的人来见彼得,说:你们的先生不纳丁税(丁税约有半块钱)吗?
A když přišli do Kafarnaum, přistoupili, kteříž plat vybírali, ku Petrovi a řekli: Což mistr váš nedává platu?
彼得说:纳。他进了屋子,耶稣先向他说:西门,你的意思如何?世上的君王向谁征收关税、丁税?是向自己的儿子呢?是向外人呢?
A on řekl: Dává. A když všel do domu, předšel jej Ježíš řečí, řka: Co se tobě zdá, Šimone? Králové zemští od kterých berou daň anebo plat, od synů-li svých, čili od cizích?
彼得说:是向外人。耶稣说:既然如此,儿子就可以免税了。
Odpověděl jemu Petr: Od cizích. I dí mu Ježíš: Tedy synové jsou svobodní?
但恐怕触犯(触犯:原文是绊倒)他们,你且往海边去钓鱼,把先钓上来的鱼拿起来,开了他的口,必得一块钱,可以拿去给他们,作你我的税银。
Ale abychom jich nepohoršili, jda k moři, vrz udici, a tu rybu, kteráž nejprve uvázne, vezmi, a otevra ústa její, nalezneš groš. Ten vezma, dej jim za mne i za sebe.