Mark 9

耶稣又对他们说:我实在告诉你们,站在这里的,有人在没尝死味以前,必要看见 神的国大有能力临到。
I pravil jim: Amen pravím vám, žeť jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří království Boží přicházející v moci.
过了六天,耶稣带著彼得、雅各、约翰暗暗的上了高山,就在他们面前变了形像,
A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana, i uvedl je na horu vysokou soukromí samy, a proměnil se před nimi.
衣服放光,极其洁白,地上漂布的,没有一个能漂得那样白。
A učiněno jest roucho jeho stkvoucí a bílé velmi jako sníh, ješto tak bílého žádný bělič na zemi učiniti nemůže.
忽然,有以利亚同摩西向他们显现,并且和耶稣说话。
I uzřeli Eliáše s Mojžíšem, ani s Ježíšem mluví.
彼得对耶稣说:拉比(就是夫子),我们在这里真好!可以搭三座棚,一座为你,一座为摩西,一座为以利亚。
A odpověděv Petr, řekl k Ježíšovi: Mistře, dobréť jest nám tuto býti. Protož udělejme tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.
彼得不知道说什么才好,因为他们甚是惧怕。
Nebo nevěděl, co mluví; byli zajisté přestrašeni.
有一朵云彩来遮盖他们;也有声音从云彩里出来,说:这是我的爱子,你们要听他。
I stal se oblak zastěňující je, a přišel hlas z oblaku, řkoucí: Tentoť jest ten Syn můj milý, jeho poslouchejte.
门徒忽然周围一看,不再见一人,只见耶稣同他们在那里。
A hned obezřevše se, žádného víc neviděli než samého Ježíše s sebou.
下山的时候,耶稣嘱咐他们说:人子还没有从死里复活,你们不要将所看见的告诉人。
A když sstupovali s hory, přikázal jim, aby toho žádnému nevypravovali, co viděli, než až Syn člověka z mrtvých vstane.
门徒将这话存记在心,彼此议论从死里复活是什么意思。
I zachovali tu věc u sebe, tížíce mezi sebou, co by to bylo z mrtvých vstáti?
他们就问耶稣说:文士为什么说以利亚必须先来?
I otázali se ho, řkouce: Což pak zákoníci praví, že Eliáš musí přijíti prve?
耶稣说:以利亚固然先来复兴万事;经上不是指著人子说,他要受许多的苦被人轻慢呢?
On pak odpověděv, řekl jim: Eliáš přijda nejprve, napraví všecky věci, a jakož psáno jest o Synu člověka, že má mnoho trpěti a za nic položen býti.
我告诉你们,以利亚已经来了,他们也任意待他,正如经上所指著他的话。
Ale pravím vám, že Eliáš již přišel, a učinili mu, což jsou chtěli, jakož psáno jest o něm.
耶稣到了门徒那里,看见有许多人围著他们,又有文士和他们辩论。
Tedy přišed k učedlníkům, uzřel zástup veliký okolo nich a zákoníky, an se hádají s nimi.
众人一见耶稣,都甚希奇,就跑上去问他的安。
A hned všecken zástup uzřev jej, ulekli se; a sběhše se, přivítali ho.
耶稣问他们说:你们和他们辩论的是什么?
I otázal se zákoníků: Co se hádáte spolu?
众人中间有一个人回答说:夫子,我带了我的儿子到你这里来,他被哑巴鬼附著。
A odpovídaje jeden z zástupu, řekl: Mistře, přivedl jsem syna svého k tobě, kterýž má ducha němého.
无论在那里,鬼捉弄他,把他摔倒,他就口中流沫,咬牙切齿,身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去,他们却是不能。
Ten kdyžkoli jej pochopí, lomcuje jím, a on se sliní, a škřipí zubami, a svadne. I řekl jsem učedlníkům tvým, aby jej vyvrhli, a nemohli.
耶稣说:嗳!不信的世代啊,我在你们这里要到几时呢?我忍耐你们要到几时呢?把他带到我这里来吧。
A on odpovídaje jemu, řekl: Ó národe nevěrný! Ale dokudž s vámi budu? A dokudž vás trpěti budu? Přiveďte jej ke mně.
他们就带了他来。他一见耶稣,鬼便叫他重重的抽疯,倒在地上,翻来覆去,口中流沫。
I přivedli ho k němu. A jakž jej uzřel, hned jím duch lomcoval; a padna na zemi, válel se a slinil.
耶稣问他父亲说:他得这病有多少日子呢?回答说:从小的时候。
I otázal se otce jeho: Dávno-li se jemu to stalo? A on řekl: Hned od dětinství.
鬼屡次把他扔在火里、水里,要灭他。你若能做什么,求你怜悯我们,帮助我们。
A často jím metal i na oheň i do vody, aby jej zahubil. Ale můžeš-li co, spomoz nám, slituje se nad námi.
耶稣对他说:你若能信,在信的人,凡事都能。
A Ježíš řekl jemu: Můžeš-li tomu věřiti; všeckoť jest možné věřícímu.
孩子的父亲立时喊著说(有古卷:立时流泪的喊著说):我信!但我信不足,求主帮助。
A ihned zvolav otec mládence toho s slzami, řekl: Věřím, Pane, spomoz nedověře mé.
耶稣看见众人都跑上来,就斥责那污鬼说:你这聋哑的鬼,我吩咐你从他里头出来,再不要进去!
Uzřev pak Ježíš, že se zástup sbíhá, přimluvil duchu tomu nečistému, řka jemu: Hluchý a němý duše, já tobě přikazuji, vyjdi z něho, a nevcházej více do něho.
那鬼喊叫,使孩子大大的抽了一阵疯,就出来了。孩子好像死了一般。以致众人多半说:他是死了。
Tedy křiče a velmi jím lomcuje, vyšel z něho. I učiněn jest člověk ten jako mrtvý, takže mnozí pravili, že umřel.
但耶稣拉著他的手,扶他起来,他就站起来了。
Ale Ježíš ujav jej za ruku, pozdvihl ho, a on vstal.
耶稣进了屋子,门徒就暗暗的问他说:我们为什么不能赶出他去呢?
A když všel do domu, učedlníci jeho otázali ho soukromí: Pročež jsme my ho nemohli vyvrci?
耶稣说:非用祷告(有古卷在此有:禁食二字),这一类的鬼总不能出来(或作:不能赶出他去来)。
I řekl jim: Toto pokolení nijakž nemůž vyhnáno býti, jediné modlitbou a postem.
他们离开那地方,经过加利利;耶稣不愿意人知道。
A jdouce odtud, šli skrze Galilei, a nechtěl, aby kdo o tom věděl.
于是教训门徒,说:人子将要被交在人手里,他们要杀害他;被杀以后,过三天他要复活。
Nebo učil učedlníky své a pravil jim: Že Syn člověka dán bude v ruce lidské, a zamordujíť jej, ale zamordován jsa, třetí den z mrtvých vstane.
门徒却不明白这话,又不敢问他。
Oni pak nesrozuměli tomu povědění, a ostýchali se ho otázati.
他们来到迦百农,耶稣在屋里问门徒说:你们在路上议论的是什么?
I přišel do Kafarnaum, a v domě byv, otázal se jich: Co jste na cestě mezi sebou rozjímali?
门徒不作声,因为他们在路上彼此争论谁为大。
A oni mlčeli. Nebo hádali se byli na cestě mezi sebou, kdo by z nich byl větší.
耶稣坐下,叫十二个门徒来,说:若有人愿意作首先的,他必作众人末后的,作众人的用人。
A posadiv se, zavolal dvanácti, a dí jim: Chce-li kdo první býti, budeť všech nejposlednější a všech služebník.
于是领过一个小孩子来,叫他站在门徒中间,又抱起他来,对他们说:
A vzav pacholátko, postavil je uprostřed nich, a vzav je na lokty své, řekl jim:
凡为我名接待一个像这小孩子的,就是接待我;凡接待我的,不是接待我,乃是接待那差我来的。
Kdož by koli jedno z takových dítek přijal ve jménu mém, mneť přijímá; a kdož by mne koli přijal, ne mneť přijímá, ale toho, kterýž mne poslal.
约翰对耶稣说:夫子,我们看见一个人奉你的名赶鬼,我们就禁止他,因为他不跟从我们。
I odpověděl mu Jan, řka: Mistře, viděli jsme tam jednoho, an ve jménu tvém ďábly vymítá, kterýž nechodí s námi; i bránili jsme mu, protože s námi nechodí.
耶稣说:不要禁止他;因为没有人奉我名行异能,反倒轻易毁谤我。
Ježíš pak řekl: Nebraňtež mu. Nebť není žádného, kterýž by divy činil ve jménu mém, ať by mohl snadně zle mluviti o mně.
不敌挡我们的,就是帮助我们的。
Nebo kdož není proti nám, s námiť jest.
凡因你们是属基督,给你们一杯水喝的,我实在告诉你们,他不能不得赏赐。
Kdož by koli zajisté dal vám píti číši vody ve jménu mém, protože jste Kristovi, amen pravím vám, neztratíť nikoli odplaty své.
凡使这信我的一个小子跌倒的,倒不如把大磨石拴在这人的颈项上,扔在海里。
A kdožť by koli pohoršil jednoho z těchto maličkých, věřících ve mne, mnohem by lépe mu bylo, aby byl zavěšen na hrdlo jeho žernov mlýnský a vržen byl do moře.
倘若你一只手叫你跌倒,就把它砍下来;
A horšila-li by tě ruka tvá, utni ji. Lépeť jest tobě bezrukému vjíti do života, raději nežli obě ruce majícímu jíti do pekla, v oheň neuhasitelný,
你缺了肢体进入永生,强如有两只手落到地狱,入那不灭的火里去。
Kdež červ jejich neumírá a oheň nehasne.
倘若你一只脚叫你跌倒,就把它砍下来;
A pakli noha tvá horšila by tě, utniž ji. Lépeť jest tobě kulhavému vjíti do života, nežli obě noze majícímu uvrženu býti do pekla, v oheň neuhasitelný,
你瘸腿进入永生,强如有两只脚被丢在地狱里。
Kdežto červ jejich neumírá a oheň nehasne.
倘若你一只眼叫你跌倒,就去掉它;你只有一只眼进入 神的国,强如有两只眼被丢在地狱里。
Pakli by tě oko tvé horšilo, vylup je. Lépeť jest tobě jednookému vjíti do království Božího, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do ohně pekelného,
在那里,虫是不死的,火是不灭的。
Kdežto červ jejich neumírá a oheň nehasne.
因为必用火当盐醃各人。(有古卷在此有:凡祭物必用盐醃。)
Nebo každý člověk ohněm bude solen, a všeliká obět solí bude osolena.
盐本是好的,若失了味,可用什么叫它再咸呢?你们里头应当有盐,彼此和睦。
Dobráť jest sůl. Pakli sůl bude neslaná, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě sami, a pokoj mějte mezi sebou.