Joel 3

「到那日,我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候,
Nebo aj, v těch dnech a v ten čas, když zase přivedu zajatý lid Judský a Jeruzalémský,
我要聚集万民,带他们下到约沙法谷,在那里施行审判;因为他们将我的百姓,就是我的产业以色列,分散在列国中,又分取我的地土,
Shromáždím také všecky národy, a svedu je do údolí Jozafat, abych se tam soudil s nimi o lid svůj a dědictví své, Izraele, jejž rozptýlili mezi pohany a zemi mou rozdělili.
且为我的百姓拈阄,将童子换妓女,卖童女买酒喝。
Také o lid můj metali los, a dávali mládence za nevěstku, mladice pak prodávali za víno, aby pili.
「推罗、西顿,和非利士四境的人哪,你们与我何干?你们要报复我吗?若报复我,我必使报应速速归到你们的头上。
Anobrž, co vy máte proti mně, ó Tyrští a Sidonští, i všecky končiny Filistinské? Zdaliž se mi odplacujete? Jestliže mi se odplacujete, snadněť a vnáhleť i já obrátím odplatu vaši na hlavu vaši,
你们既然夺取我的金银,又将我可爱的宝物带入你们宫殿(或译:庙中),
Kteříž stříbro mé i zlato mé béřete, a klénoty mé výborné vnášíte do chrámů svých,
并将犹大人和耶路撒冷人卖给希利尼人(原文是雅完人),使他们远离自己的境界。
A syny Judské i syny Jeruzalémské prodáváte synům Javanovým, aby je pryč zavodili od pomezí jejich.
我必激动他们离开你们所卖到之地,又必使报应归到你们的头上。
Aj, já vzbudím je z toho místa, kamž jste je prodali, a obrátím odplatu vaši na hlavu vaši.
我必将你们的儿女卖在犹大人的手中,他们必卖给远方示巴国的人。这是耶和华说的。」
Prodám zajisté syny i dcery vaše v moc synů Judských, i prodadí je Sabejským, do národu dalekého; neboť jest Hospodin mluvil.
当在万民中宣告说:要预备打仗;激动勇士,使一切战士上前来。
Provolejte to mezi národy, vyhlaste boj, probuďte reků, nechť přitáhnou, a dadí se najíti všickni muži váleční.
要将犁头打成刀剑,将镰刀打成戈矛;软弱的要说:我有勇力。
Skujte motyky své v meče, a srpy své v oštípy; ten, kterýž jest mdlý, nechť řekne: Udatný jsem.
四围的列国啊,你们要速速地来,一同聚集。耶和华啊,求你使你的大能者降临。
Shromažďte se a přitáhněte všickni národové okolní, a shlukněte se; způsobiž to, ať tam sstoupí, ó Hospodine, rekové tvoji.
万民都当兴起,上到约沙法谷;因为我必坐在那里,审判四围的列国。
Probudíť se a přitáhnou národové ti do údolé Jozafat; nebo tam se posadím, abych soudil všecky ty národy okolní.
开镰吧!因为庄稼熟了;践踏吧!因为酒醡满了。酒池盈溢;他们的罪恶甚大。
Přičiňte srp, nebo uzralo obilé; poďte, sstupte, nebo plný jest pres, oplývají kádě; mnohá zajisté jest zlost jejich.
许多许多的人在断定谷,因为耶和华的日子临近断定谷。
Ale více hromad, hromad v údolí posekání; nebo blízký jest den Hospodinův, v údolí posekání.
日月昏暗,星宿无光。
Slunce a měsíc zatmí se, a hvězdy potratí blesk svůj.
耶和华必从锡安吼叫,从耶路撒冷发声,天地就震动。耶和华却要作他百姓的避难所,作以色列人的保障。
A Hospodin řváti bude z Siona, a z Jeruzaléma vydá hlas svůj, tak že se třásti budou nebesa i země; nebo Hospodin jest útočiště lidu svého, a síla synů Izraelských.
你们就知道我是耶和华─你们的 神,且又住在锡安─我的圣山。那时,耶路撒冷必成为圣;外邦人不再从其中经过。
I zvíte, že já Hospodin jsem Bohem vaším, kterýž bydlím na Sionu, hoře svatosti své, a tak Jeruzalém bude svatý, a cizí nepůjdou přes něj více.
到那日,大山要滴甜酒;小山要流奶子;犹大溪河都有水流。必有泉源从耶和华的殿中流出来,滋润什亭谷。
I stane se v ten čas, že hory dštíti budou mstem, a pahrbkové oplývati mlékem, a všickni potokové Judští budou plní vody, a studnice z domu Hospodinova vyjde, kteráž zapojí údolé Setim.
埃及必然荒凉,以东变为悽凉的旷野,都因向犹大人所行的强暴,又因在本地流无辜人的血。
Egypt na zpuštění přijde, a země Idumejská hrozně zpuštěna bude pro násilí synům Judským činěné; nebo vylévali krev nevinnou v zemi jejich.
但犹大必存到永远;耶路撒冷必存到万代。
Juda pak na věky trvati bude, a Jeruzalém od národu do pronárodu.
我未曾报复(或译:洗除;下同)流血的罪,现在我要报复,因为耶和华住在锡安。
A očistím ty, jejichž jsem krve neočistil; nebo Hospodin přebývá na Sionu.