Exodus 21

「你在百姓面前所要立的典章是这样:
Tito jsou pak soudové, kteréž jim předložíš:
你若买希伯来人作奴仆,他必服事你六年;第七年他可以自由,白白地出去。
Jestliže koupíš k službě Žida, šest let sloužiti bude, a sedmého odejde svobodný darmo.
他若孤身来就可以孤身去;他若有妻,他的妻就可以同他出去。
Přišel-li by sám toliko, sám také odejde; pakli měl ženu, vyjde s ním i žena jeho.
他主人若给他妻子,妻子给他生了儿子或女儿,妻子和儿女要归主人,他要独自出去。
Jestliže pán jeho dá mu ženu, a ona zrodí jemu syny neb dcery: žena ta i děti její budou pána jeho, on pak sám toliko odejde.
倘或奴仆明说:『我爱我的主人和我的妻子儿女,不愿意自由出去。』
Pakli by řekl služebník: Miluji pána svého, manželku svou a syny své, nevyjdu svobodný:
他的主人就要带他到审判官(审判官或作: 神;下同)那里,又要带他到门前,靠近门框,用锥子穿他的耳朵,他就永远服事主人。
Tedy postaví ho pán jeho před soudci, a přivede ho ke dveřím neb k veřeji,a probodne pán jeho ucho jemu špicí; i zůstaneť služebníkem jeho na věky.
「人若卖女儿作婢女,婢女不可像男仆那样出去。
Když by pak prodal někdo dceru svou, aby byla děvkou, nevyjdeť tak, jako vycházejí služebníci.
主人选定她归自己,若不喜欢她,就要许她赎身;主人既然用诡诈待她,就没有权柄卖给外邦人。
Nelíbila-li by se pánu svému, kterýž jí sobě ještě nezasnoubil, dopustí ji vyplatiti. Lidu cizímu nebude míti práva prodati ji, poněvadž zhřešil proti ní.
主人若选定她给自己的儿子,就当待她如同女儿。
Pakli by synu svému ji zasnoubil, učiníť jí tak, jakž obyčej jest činiti dcerám.
若另娶一个,那女子的吃食、衣服,并好合的事,仍不可减少。
A dal-li by mu jinou, z stravy její, oděvu jejího, a přívětivosti manželské nic této neujme.
若不向她行这三样,她就可以不用钱赎,白白地出去。」
Neudělal-li by nic z toho trojího, vyjde darmo bez stříbra.
「打人以致打死的,必要把他治死。
Kdo by ubil člověka, až by od toho umřel, smrtí umře.
人若不是埋伏著杀人,乃是 神交在他手中,我就设下一个地方,他可以往那里逃跑。
Když by pak neukládal o bezživotí jeho, než Bůh dal by jej v ruce jeho: tedy uložím tobě místo, do něhož by takový mohl uteci.
人若任意用诡计杀了他的邻舍,就是逃到我的坛那里,也当捉去把他治死。
Pakli by kdo tak pyšně sobě počínal proti bližnímu svému, že by ho lstivě zabil, i od oltáře mého odtrhneš jej, aby umřel.
「打父母的,必要把他治死。
Kdo by otce svého neb matku svou bil, smrtí ať umře.
「拐带人口,或是把人卖了,或是留在他手下,必要把他治死。
Kdo by pak, ukradna někoho, prodal jej, a nalezen by byl v ruce jeho, smrtí ať umře.
「咒骂父母的,必要把他治死。
I ten, kdož by zlořečil otci svému neb mateři své, smrtí ať umře.
「人若彼此相争,这个用石头或是拳头打那个,尚且不至于死,不过躺卧在床,
Když by se svadili muži, a urazil by který bližního svého kamenem neb pěstí, a ten by neumřel, než složil se na lůži;
若再能起来扶杖而出,那打他的可算无罪;但要将他耽误的工夫用钱赔补,并要将他全然医好。
A potom by povstal a chodil vně o holi své: již nebude vinen ten, kdož urazil; toliko co zatím obmeškal, to jemu nahradí, a na vyhojení jeho naloží.
「人若用棍子打奴仆或婢女,立时死在他的手下,他必要受刑。
Když by pak ubil kdo služebníka svého neb děvku svou kyjem, tak že by umřel mu v ruce jeho: pomstou pomštěno bude nad takovým.
若过一两天才死,就可以不受刑,因为是用钱买的。
A však jestliže by den neb dva přečkal, neponese pomsty, nebo jej zaplatil.
「人若彼此争斗,伤害有孕的妇人,甚至坠胎,随后却无别害,那伤害她的,总要按妇人的丈夫所要的,照审判官所断的,受罚。
Když by se svadili muži, a urazili ženu těhotnou, tak že by vyšel z ní plod její, však by se zhouba nestala: pokutován bude, jakž by uložil naň muž té ženy, a dá vedlé uznání soudců.
若有别害,就要以命偿命,
Pakliť by smrt přišla, tedy dáš život za život,
以眼还眼,以牙还牙,以手还手,以脚还脚,
Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,
以烙还烙,以伤还伤,以打还打。
Spáleninu za spáleninu, ránu za ránu, modřinu za modřinu.
「人若打坏了他奴仆或是婢女的一只眼,就要因他的眼放他去得以自由。
Jestliže by kdo urazil služebníka svého v oko, aneb děvku svou v oko, tak že by jej o ně připravil: svobodného jej propustí za oko jeho.
若打掉了他奴仆或是婢女的一个牙,就要因他的牙放他去得以自由。」
Pakli by zub služebníku svému neb zub děvce své vyrazil, svobodného jej propustí za zub jeho.
「牛若触死男人或是女人,总要用石头打死那牛,却不可吃牠的肉;牛的主人可算无罪。
Jestliže by vůl utrkl muže neb ženu, tak že by umřel člověk: ukamenován bude ten vůl, aniž jedeno bude maso jeho, však pán vola toho bez viny bude.
倘若那牛素来是触人的,有人报告了牛主,他竟不把牛拴著,以致把男人或是女人触死,就要用石头打死那牛,牛主也必治死。
Než byl-liť by vůl trkavý prvé, a bylo by to osvědčeno pánu jeho, on pak nezavřel by ho, a v tom zabil by muže neb ženu: vůl ten ukamenován bude, a pán jeho také umře.
若罚他赎命的价银,他必照所罚的赎他的命。
Pakliť mu bude uloženo, aby se vyplatil: tedy dá výplatu za život svůj, jakážkoli na něj uložena bude.
牛无论触了人的儿子或是女儿,必照这例办理。
Buď že by syna utrkl, buď dceru, podlé soudu toho stane se jemu.
牛若触了奴仆或是婢女,必将银子三十舍客勒给他们的主人,也要用石头把牛打死。
Jestliže by služebníka vůl ztrkal neb děvku, třidceti lotů stříbra dá pánu jeho, a vůl ten bude ukamenován.
「人若敞著井口,或挖井不遮盖,有牛或驴掉在里头,
Kdyby kdo odhradil studnici, a neb vykopal někdo studnici, a zase jí nepřikryl, a vpadl by tam vůl neb osel:
井主要拿钱赔还本主人,死牲畜要归自己。
Pán té studnice nahradí to, a peníze položí pánu jeho, a což se zabilo, to sobě míti bude.
「这人的牛若伤了那人的牛,以至于死,他们要卖了活牛,平分价值,也要平分死牛。
A ustrčil-li by vůl něčí vola sousedova, že byl umřel: tedy prodadí vola toho živého, a podělí se penězi jeho; i s zabitým volem také se rozdělí.
人若知道这牛素来是触人的,主人竟不把牛拴著,他必要以牛还牛,死牛要归自己。」
Pakli vědíno bylo, že vůl byl trkavý prvé, a nezavřel ho pán jeho: bez výmluvy ať dá vola za vola, a zabitý ať mu zůstane.