Deuteronomy 14

「你们是耶和华─你们 神的儿女。不可为死人用刀划身,也不可将额上剃光。
Synové jste Hospodina Boha vašeho, protož nebudete se řezati, aniž sobě uděláte lysiny mezi očima vašima nad mrtvým.
因为你归耶和华─你 神为圣洁的民,耶和华从地上的万民中拣选你特作自己的子民。」
Nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému, a tebe vyvolil Hospodin, abys jemu byl za lid zvláštní ze všech národů, kteříž jsou na tváři země.
「凡可憎的物都不可吃。
Nebudeš jísti žádné věci ohavné.
可吃的牲畜就是牛、绵羊、山羊、
Tato jsou hovada, kteráž jísti budete: Voly, ovce a kozy,
鹿、羚羊、麃子、野山羊、麋鹿、黄羊、青羊。
Jelena, dannele, srnu, kamsíka, jezevce, bůvola a losa.
凡分蹄成为两瓣又倒嚼的走兽,你们都可以吃。
Každé hovado, kteréž má kopyta rozdělená, tak aby rozdvojená byla, a přežívá mezi hovady, jísti je budete.
但那些倒嚼或是分蹄之中不可吃的乃是骆驼、兔子、沙番─因为是倒嚼不分蹄,就与你们不洁净;
A však ne všech přežívajících, aneb těch, kteráž kopyta rozdělená mají, budete jísti, jako velblouda, zajíce a králíka; nebo ač přežívají, však kopyta rozděleného nemají, nečistá jsou vám.
猪─因为是分蹄却不倒嚼,就与你们不洁净。这些兽的肉,你们不可吃,死的也不可摸。
Též svině, nebo rozdělené majíc kopyto, nepřežívá, nečistá vám bude; masa jejího jísti nebudete, a mrchy její se nedotknete.
「水中可吃的乃是这些:凡有翅有鳞的都可以吃;
Ze všech pak živočichů, kteříž u vodách jsou, tyto jísti budete: Cožkoli má plejtvy a šupiny, jísti budete.
凡无翅无鳞的都不可吃,是与你们不洁净。
Což pak nemá plejtví a šupin, toho jísti nebudete; nečisté vám bude.
「凡洁净的鸟,你们都可以吃。
Všecko ptactvo čisté jísti budete.
不可吃的乃是鵰、狗头鵰、红头鵰、
Těchto pak jísti nebudete: Orla, noha, orlice mořské,
鹯、小鹰、鹞鹰与其类,
A sokola, supa a luňáka vedlé pokolení jeho,
乌鸦与其类,
A žádného krkavce vedlé pokolení jeho,
鸵鸟、夜鹰、鱼鹰、鹰与其类,
Pstrosa, sovy, vodní káně a krahulce vedlé pokolení jeho,
鸮鸟、猫头鹰、角鸱、
Raroha, kalousa a labuti,
鹈鹕、秃鵰、鸬鶿、
Pelikána, porfiriána a křehaře,
鹳、鹭鸶与其类,戴鵀与蝙蝠。
Čápa, volavky vedlé pokolení jejího, dedka a netopýře.
凡有翅膀爬行的物是与你们不洁净,都不可吃。
A všeliký zeměplaz létající nečistý bude vám, nebudete ho jísti.
凡洁净的鸟,你们都可以吃。
Každého ptáka čistého jísti budete.
「凡自死的,你们都不可吃,可以给你城里寄居的吃,或卖与外人吃,因为你是归耶和华─你 神为圣洁的民。「不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。」
Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho.
「你要把你撒种所产的,就是你田地每年所出的,十分取一分;
Ochotně dávati budeš desátky ze všech užitků semene svého, kteřížť by přišli s pole každého roku.
又要把你的五谷、新酒、和油的十分之一,并牛群羊群中头生的,吃在耶和华─你 神面前,就是他所选择要立为他名的居所。这样,你可以学习时常敬畏耶和华─你的 神。
A jísti budeš před Hospodinem Bohem svým, (na místě, kteréž by vyvolil, aby tam přebývalo jméno jeho,) desátky z obilí, vína i oleje svého, a prvorozené z volů svých a drobného dobytka svého, abys se učil báti Hospodina Boha svého po všecky dny.
当耶和华─你 神赐福与你的时候,耶和华─你 神所选择要立为他名的地方若离你太远,那路也太长,使你不能把这物带到那里去,
Jestliže by pak daleká byla cesta, a nemohl bys donésti toho, proto že daleko jest od tebe to místo, kteréž by vyvolil Hospodin Bůh tvůj k přebývání tam jména svého, když požehná tobě Hospodin Bůh tvůj:
你就可以换成银子,将银子包起来,拿在手中,往耶和华─你 神所要选择的地方去。
Tedy zpeněžíš je, a svázané peníze vezma v ruku svou, půjdeš k místu, kteréž by vyvolil Hospodin Bůh tvůj,
你用这银子,随心所欲,或买牛羊,或买清酒浓酒,凡你心所想的都可以买;你和你的家属在耶和华─你 神的面前吃喝快乐。
A vynaložíš ty peníze na všecko, čehož žádá duše tvá, na voly, na ovce, na víno, aneb jiný nápoj silný, a na všecko, čehož by sobě žádala duše tvá, a jísti budeš tam před Hospodinem Bohem svým, a veseliti se budeš ty i dům tvůj.
「住在你城里的利未人,你不可丢弃他,因为他在你们中间无分无业。
Levíty pak, kterýž by v branách tvých bydlil, neopustíš, nebo nemá dílu a dědictví s tebou.
每逢三年的末一年,你要将本年的土产十分之一都取出来,积存在你的城中。
Každého léta třetího oddělíš všecky desátky z užitků svých toho léta, a složíš je v branách svých.
在你城里无分无业的利未人,和你城里寄居的,并孤儿寡妇,都可以来,吃得饱足。这样,耶和华─你的 神必在你手里所办的一切事上赐福与你。」
I přijde Levíta, (nebo nemá dílu a dědictví s tebou), a host a sirotek i vdova, kteříž jsou v branách tvých, i budou jísti a nasytí se, aby požehnal tobě Hospodin Bůh tvůj při všelikém díle rukou tvých, kteréž bys dělal.