Acts 16

保罗来到特庇,又到路司得。在那里有一个门徒,名叫提摩太,是信主之犹太妇人的儿子,他父亲却是希腊人。
Přišel pak do Derben a do Lystry, aj, učedlník jeden tu byl, jménem Timoteus, syn jedné ženy Židovky věřící, ale otce měl Řeka.
路司得和以哥念的弟兄都称讚他。
Tomu svědectví dobré vydávali ti, jenž byli v Lystře a v Ikonii bratří.
保罗要带他同去,只因那些地方的犹太人都知道他父亲是希腊人,就给他行了割礼。
Toho sobě oblíbil Pavel, aby s ním šel. I pojav ho, obřezal jej, pro Židy, kteříž byli v těch místech; nebo věděli všickni, že otec jeho byl Řek.
他们经过各城,把耶路撒冷使徒和长老所定的条规交给门徒遵守。
A když chodili po městech, vydávali jim k ostříhání ustanovení zřízená od apoštolů a od starších, kteříž byli v Jeruzalémě.
于是众教会信心越发坚固,人数天天加增。
A tak církve utvrzovaly se u víře a rozmáhaly se v počtu na každý den.
圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道,他们就经过弗吕家、加拉太一带地方。
A prošedše Frygii i Galatskou krajinu, když jim zabráněno od Ducha svatého, aby nemluvili slova Božího v Azii,
到了每西亚的边界,他们想要往庇推尼去,耶稣的灵却不许。
Přišedše do Myzie, pokoušeli se jíti do Bitynie. Ale nedal jim Duch Ježíšův.
他们就越过每西亚,下到特罗亚去。
Tedy pominuvše Myzii, šli do Troady.
在夜间有异象现与保罗。有一个马其顿人站著求他说:请你过到马其顿来帮助我们。
I ukázalo se Pavlovi v noci vidění, jako by muž nějaký Macedonský stál, a prosil ho, řka: Přijda do Macedonie, pomoz nám.
保罗既看见这异象,我们随即想要往马其顿去,以为 神召我们传福音给那里的人听。
A jakž to vidění viděl, ihned jsme usilovali o to, abychom šli do Macedonie, tím ujištěni jsouce, že jest nás povolal Pán, abychom jim kázali evangelium.
于是从特罗亚开船,一直行到撒摩特喇,第二天到了尼亚坡里。
Protož pustivše se od Troady, přímým během připlavili jsme se do Samotracie a nazejtří do Neapolis,
从那里来到腓立比,就是马其顿这一方的头一个城,也是罗马的驻防城。我们在这城里住了几天。
A odtud do Filippis, kteréžto jest první město krajiny Macedonské, obyvateli cizími osazené. I zůstali jsme v tom městě za několik dní.
当安息日,我们出城门,到了河边,知道那里有一个祷告的地方,我们就坐下对那聚会的妇女讲道。
V den pak sobotní vyšli jsme ven za město k řece, kdež býval obyčej modliti se. A usadivše se, mluvili jsme ženám, kteréž se tu byly sešly.
有一个卖紫色布疋的妇人,名叫吕底亚,是推雅推喇城的人,素来敬拜 神。她听见了,主就开导她的心,叫她留心听保罗所讲的话。
Jedna pak žena, jménem Lydia, kteráž šarlaty prodávala v městě Tyatirských, bohabojící, poslouchala nás. Jejížto srdce otevřel Pán, aby to pilně rozsuzovala, co se od Pavla pravilo.
她和她一家既领了洗,便求我们说:你们若以为我是真信主的(或作:你们若以为我是忠心事主的),请到我家里来住。于是强留我们。
A když pokřtěna byla i dům její, prosila, řkuci: Poněvadž jste mne soudili věrnou Pánu býti, vejdětež do domu mého, a pobuďte u mne. I přinutila nás.
后来,我们往那祷告的地方去。有一个使女迎著面来,她被巫鬼所附,用法术,叫她主人们大得财利。
I stalo se, když jsme šli k modlitbě, že děvečka nějaká, mající ducha věštího, potkala se s námi, kteráž veliký užitek přinášela pánům svým budoucích věcí předpovídáním.
她跟随保罗和我们,喊著说:这些人是至高 神的仆人,对你们传说救人的道。
Ta šedši za Pavlem a za námi, volala, řkuci: Tito lidé jsou služebníci Boha nejvyššího, kteřížto zvěstují nám cestu spasení.
她一连多日这样喊叫,保罗就心中厌烦,转身对那鬼说:我奉耶稣基督的名,吩咐你从她身上出来!那鬼当时就出来了。
A to činívala za mnoho dní. Pavel pak těžce to nesa, a obrátiv se, řekl duchu tomu: Přikazuji tobě ve jménu Ježíše Krista, abys vyšel od ní. I vyšel hned té chvíle.
使女的主人们见得利的指望没有了,便揪住保罗和西拉,拉他们到市上去见首领;
A viděvše páni její, že jest odešla naděje zisku jejich, chytivše Pavla a Sílu, vedli je na rynk před úřad.
又带到官长面前说:这些人原是犹太人,竟骚扰我们的城,
A postavivše je před úředníky, řekli: Tito lidé bouří město naše, jsouce Židé,
传我们罗马人所不可受不可行的规矩。
A zvěstují obyčeje, kterýchž nám nesluší přijíti ani zachovávati, poněvadž jsme my Římané.
众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳,用棍打;
I povstala obec proti nim. A úředníci, roztrhše sukně jejich, kázali je metlami mrskati.
打了许多棍,便将他们下在监里,嘱咐禁卒严紧看守。
A množství ran jim davše, vsadili je do žaláře, přikázavše strážnému žaláře, aby jich pilně ostříhal.
禁卒领了这样的命,就把他们下在内监里,两脚上了木狗。
Tedy on takové maje přikázání, vsadil je do nejhlubšího žaláře, a nohy jejich sevřel kladou.
约在半夜,保罗和西拉祷告,唱诗讚美 神,众囚犯也侧耳而听。
O půlnoci pak Pavel a Sílas modléce se, zpívali písničky o Bohu, takže je slyšeli i jiní vězňové.
忽然,地大震动,甚至监牢的地基都摇动了,监门立刻全开,众囚犯的锁鍊也都松开了。
A vtom pojednou země třesení stalo se veliké, až se pohnuli gruntové žaláře, a hned se jim všecky dveře otevřely a všech okovové spadli.
禁卒一醒,看见监门全开,以为囚犯已经逃走,就拔刀要自杀。
I procítiv strážný žaláře a vida dveře žaláře otevřené, vytrhl meč, aby se zabil, domnívaje se, že vězňové utekli.
保罗大声呼叫说:不要伤害自己!我们都在这里。
I zkřikl naň Pavel hlasem velikým, řka: Nečiň sobě nic zlého, však jsme teď všickni.
禁卒叫人拿灯来,就跳进去,战战兢兢的俯伏在保罗、西拉面前;
A požádav světla, vběhl k nim, a třesa se, padl k nohám Pavlovým a Sílovým.
又领他们出来,说:二位先生,我当怎样行才可以得救?
I vyved je ven, řekl: Páni, co já mám činiti, abych spasen byl?
他们说:当信主耶稣,你和你一家都必得救。
A oni řekli: Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i dům tvůj.
他们就把主的道讲给他和他全家的人听。
I mluvili jemu slovo Páně, i všechněm, kteříž byli v domu jeho.
当夜,就在那时候,禁卒把他们带去,洗他们的伤;他和属乎他的人立时都受了洗。
A on pojav je v tu hodinu v noci, umyl rány jejich. I pokřtěn jest hned on i všecka čeled jeho.
于是禁卒领他们上自己家里去,给他们摆上饭。他和全家,因为信了 神,都很喜乐。
A když je uvedl do domu svého, připravil jim stůl, a veselil se, že jest se vším domem svým uvěřil Bohu.
到了天亮,官长打发差役来,说:释放那两个人吧。
A když bylo ve dne, poslali úředníci služebníky, řkouce: Vypusť ty lidi.
禁卒就把这话告诉保罗说:官长打发人来叫释放你们,如今可以出监,平平安安的去吧。
I oznámil strážný žaláře slova ta Pavlovi, pravě: Že poslali úředníci, abyste byli propuštěni. Protož nyní vyjdouce, jdětež v pokoji.
保罗却说:我们是罗马人,并没有定罪,他们就在众人面前打了我们,又把我们下在监里,现在要私下撵我们出去吗?这是不行的。叫他们自己来领我们出去吧!
Ale Pavel řekl k nim: Zmrskavše nás zjevně a bez vyslyšení, lidi Římany, vsázeli do žaláře, a již nyní nás chtějí tajně vyhnati? Nikoli, ale nechať sami přijdou, a vyvedou nás.
差役把这话回禀官长。官长听见他们是罗马人,就害怕了,
Tedy pověděli úředníkům služebníci slova ta. I báli se, uslyšavše, že by Římané byli.
于是来劝他们,领他们出来,请他们离开那城。
A přišedše, prosili jich; a vyvedše je, žádali jich, aby šli z města.
二人出了监,往吕底亚家里去;见了弟兄们,劝慰他们一番,就走了。
I vyšedše z žaláře, vešli k Lydii, a uzřevše bratří, potěšili jich, i šli odtud.