I John 3

你看父赐给我们是何等的慈爱,使我们得称为 神的儿女;我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们,是因未曾认识他。
Pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové Boží slouli. Protoť svět nezná nás, že jeho nezná.
亲爱的弟兄啊,我们现在是 神的儿女,将来如何,还未显明;但我们知道,主若显现,我们必要像他,因为必得见他的真体。
Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ještěť se neokázalo, co budeme. Vímeť pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; nebo viděti jej budeme tak, jakž jest.
凡向他有这指望的,就洁净自己,像他洁净一样。
A každý, kdož má takovou naději v něm, očišťuje se, jakož i on čistý jest.
凡犯罪的,就是违背律法;违背律法就是罪。
Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; nebo hřích jest přestoupení zákona.
你们知道主曾显现,是要除掉人的罪;在他并没有罪。
A víte, že on se okázal proto, aby hříchy naše sňal, a hříchu v něm není.
凡住在他里面的,就不犯罪;凡犯罪的,是未曾看见他,也未曾认识他。
Každý tedy, kdož v něm zůstává, nehřeší; ale každý, kdož hřeší, neviděl ho, aniž ho poznal.
小子们哪,不要被人诱惑,行义的才是义人,正如主是义的一样。
Synáčkové, nižádný vás nesvoď. Kdož činí spravedlnost, spravedlivý jest, jakož i on jest spravedlivý.
犯罪的是属魔鬼,因为魔鬼从起初就犯罪。 神的儿子显现出来,为要除灭魔鬼的作为。
Kdož činí hřích, z ďábla jest; nebo ďábel hned od počátku hřeší. Na toť jest zjeven Syn Boží, aby kazil skutky ďáblovy.
凡从 神生的,就不犯罪,因 神的道(原文作种)存在他心里;他也不能犯罪,因为他是由 神生的。
Každý, kdož se narodil z Boha, hříchu nečiní; nebo símě jeho v něm zůstává, aniž může hřešiti, nebo z Boha narozen jest.
从此就显出谁是 神的儿女,谁是魔鬼的儿女。凡不行义的就不属 神,不爱弟兄的也是如此。
Po tomtoť zjevní jsou synové Boží a synové ďáblovi. Každý, kdož nečiní spravedlnosti, neníť z Boha, a kdož nemiluje bratra svého.
我们应当彼此相爱。这就是你们从起初所听见的命令。
Nebo toť jest to zvěstování, kteréž jste slýchali od počátku, abychom milovali jedni druhé.
不可像该隐;他是属那恶者,杀了他的兄弟。为什么杀了他呢?因自己的行为是恶的,兄弟的行为是善的。
Ne jako Kain, kterýž z toho zlostníka byl a zamordoval bratra svého. A pro kterou příčinu zamordoval ho? Protože skutkové jeho byli zlí, bratra pak jeho byli spravedliví.
弟兄们,世人若恨你们,不要以为希奇。
Nedivtež se, bratří moji, jestliže vás svět nenávidí.
我们因为爱弟兄,就晓得是已经出死入生了。没有爱心的,仍住在死中。
My víme, že jsme přeneseni z smrti do života, nebo milujeme bratří. Kdož nemiluje bratra, zůstáváť v smrti.
凡恨他弟兄的,就是杀人的;你们晓得凡杀人的,没有永生存在他里面。
Každý, kdož nenávidí bratra svého, vražedlník jest, a víte, že žádný vražedlník nemá života věčného v sobě zůstávajícího.
主为我们舍命,我们从此就知道何为爱;我们也当为弟兄舍命。
Po tomto jsme poznali lásku, že on duši svou za nás položil, i myť tedy máme za bratří duše své klásti.
凡有世上财物的,看见弟兄穷乏,却塞住怜恤的心,爱 神的心怎能存在他里面呢?
Kdo by pak měl statek tohoto světa, a viděl by bratra svého, an nouzi trpí, a zavřel by srdce své před ním, kterak láska Boží zůstává v něm?
小子们哪,我们相爱,不要只在言语和舌头上,总要在行为和诚实上。
Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem toliko, ale skutkem a pravdou.
从此就知道我们是属真理的,并且我们的心在 神面前可以安稳。
A po tomť poznáváme, že z pravdy jsme, a před obličejem jeho spokojíme srdce svá.
我们的心若责备我们, 神比我们的心大,一切事没有不知道的。
Nebo obviňovalo-liť by nás srdce naše, ovšemť Bůh, kterýž jest větší nežli srdce naše a zná všecko.
亲爱的弟兄啊,我们的心若不责备我们,就可以向 神坦然无惧了。
Nejmilejší, jestližeť by nás srdce naše neobviňovalo, smělou doufanlivost máme k Bohu.
并且我们一切所求的,就从他得著;因为我们遵守他的命令,行他所喜悦的事。
A začež ho koli prosíme, béřeme od něho; nebo přikázání jeho ostříháme, a to, což jest libého před obličejem jeho, činíme.
 神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名,且照他所赐给我们的命令彼此相爱。
A totoť jest to přikázání jeho, abychom věřili jménu Syna jeho Jezukrista a milovali jedni druhé, jakož nám dal přikázání.
遵守 神命令的,就住在 神里面; 神也住在他里面。我们所以知道 神住在我们里面是因他所赐给我们的圣灵。
Nebo kdož ostříhá přikázání jeho, v němť zůstává, a on také v něm. A po tomť poznáváme, že zůstává v nás, totiž po Duchu, kteréhož dal nám.